Chwilówki online nowe

Czym jest chwilówka?

W ofertach wielu firm pożyczkowych działających w sferze pozabankowej znajdują się chwilówki, np. kredyt chwilówka czy chwilówka bez formalności. Co to jest chwilówka i jak działa?

Mianem chwilówek określa się w Polsce krótkoterminowe zobowiązania finansowe, które są oferowane i udzielane przez firmy pozabankowe. Podstawą prawną zaciągania chwilówek stanowią Kodeks cywilny oraz ustawa o kredycie konsumenckim.

Co istotne, chwilówka zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego to inaczej pożyczka, czyli umowa, w ramach której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Natomiast biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Do tego ustawodawca zakłada, że umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej, innymi słowy powinna być zawarta na piśmie.

Cechą charakterystyczną pożyczek chwilówek jest to, że są to pożyczki niskokwotowe, udzielane na krótki czas. Nazwa „chwilówki” bierze się jednak nie tylko z tego, że zaciąga się je na niedługi okres kredytowania, ale także z tego, że dzięki uproszczeniu procedur formalnych udziela się ich w bardzo krótkim czasie. Przykładem tego jest chwilówka bez formalności. Przeczytaj także – chwilówki online nowe

Określenie „kredyt chwilówka” nie jest do końca poprawne, ponieważ kredyt jest produktem stricte bankowym, a chwilówka to po prostu pozabankowa pożyczka. Tylko w niektórych przypadkach może być ona uznana za kredyt konsumencki.

Warto wiedzieć, że chwilówki udzielane są po dopełnieniu minimum formalności. Często wystarczą złożenie wniosku o pożyczkę i zweryfikowanie w pożądany przez pożyczkodawcę sposób swojej tożsamości, aby pożyczka chwilówka została wypłacona.

Chwilówka a zapisy prawne

Jak już wspominaliśmy, niekiedy w określonych warunkach umowa pożyczki, w tym chwilówka, może być traktowana na równi z kredytem konsumenckim. Powołując się na art. 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, która była nowelizowana w 2016 roku, można powiedzieć, że umową o kredyt konsumencki jest umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, którego kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie jego udzielenia konsumentowi. O umowie o kredyt według przywołanej ustawy można mówić szczególnie w przypadku:

umowy pożyczki;

umowy kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;

umowy o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego;

gdy konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;

umowy o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;

umowy o kredyt odnawialny.

Zasadniczo więc pożyczkę chwilówkę można określić kredytem konsumenckim, jeśli będzie odpłatna (oprocentowana) i będzie udzielana konsumentowi w kwocie do 255 550 zł. Często chwilówki są określane jako kredyty chwilówki i w kontekście przepisów o kredycie konsumenckim może być to całkowicie uzasadnione.

Pod względem prawnym do chwilówek odnosi się również ustawa antylichwiarska, tj. ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw. W 2019 roku rozpoczęto jej nowelizację, ale jak na razie ustawa utknęła na etapie prac sejmowych. Nowa ustawa miała zmniejszyć m. in. kwotę maksymalnych kosztów pozaodsetkowych chwilówki, które miały nie przekraczać sumy 10 proc. wartości pożyczki i 10 proc. tej kwoty w stosunku rocznym – łącznie 20 proc. zamiast dopuszczalnych aktualnie 55 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *