T

Tu znajdziesz pochodzenie, znaczenie i popularność imienia dla twojego dziecka


Regulamin

Regulamin konta użytkownika BankImion.pl

Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w portalu BankImion.pl.

1. Konta udostępniane są bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.

3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego. Warunkiem utrzymywania przez D2L założonego konta jest dokonanie przez użytkownika w terminie 7 dni od założenia konta potwierdzenia adresu poczty elektronicznej podanego przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w sposób wskazany przez D2L w treści e-maila wysłanego na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

4. Poprzez dokonanie potwierdzenia adresu poczty elektronicznej podanego przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym, użytkownik stwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5. D2L nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

6. Dane użytkowników przetwarzane będą przez D2L w celu udostępniania konta oraz w prawnie usprawiedliwionym celu D2L, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług D2L. Administratorem danych jest D2L. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych udostępnianych przez D2L usług, zgodnie z informacjami dotyczącymi tych usług, podanymi przez D2L.

7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, D2L przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane użytkowników portalu BankImion.pl.

9. D2L zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

10. D2L zapewnia każdemu użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub modyfikacji.

11. Z zastrzeżeniem zapisu punktu 8 niniejszego Regulaminu, D2L nie będzie udostępniać zgromadzonych danych lub danych eksploatacyjnych użytkowników kont innym osobom lub instytucjom chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.

12. D2L jest uprawniony do zawieszenia konta użytkownika w przypadku, gdy użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 90 dni. Użytkownik może uruchomić zawieszone konto poprzez dokonanie logowania w każdym czasie w ciągu 90 dni po zawieszeniu konta.

13. D2L zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika w przypadku, gdy:

a) użytkownik nie dokonał potwierdzenia rejestracji w sposób i terminie określonym w punkcie 3 niniejszego Regulaminu,

b) użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu,

c) użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres kolejnych 180 dni,

d) nazwa konta narusza prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.

14. Po zamknięciu konta D2L jest uprawniony do umożliwienia innym użytkownikom używania loginu należącego do użytkownika zamkniętego konta.

15. D2L zapewni użytkownikom możliwość zamknięcia założonych przez nich kont, w tym, w przypadku braku zgody użytkownika na zmiany w niniejszym Regulaminie.

16. D2L zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania bezpłatnych kont w przypadku zmiany strategii w zakresie prowadzenia serwisu kont. O zamiarze zaprzestania udostępniania serwisu bezpłatnych kont D2L poinformuje Użytkowników z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

17. D2L zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach portalu BankImion.pl nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania przez użytkownika konta niezgodnie z postanowieniami prawa lub niniejszego Regulaminu.

18. D2L zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania bezpłatnych kont. D2L dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania kont.

19. Reklamacje dotyczące udostępniania kont należy składać pocztą elektroniczną na adres pomoc@bankimion.pl, lub pisemnie na adres D2L podany w punkcie 1 niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

20. Bank Imion nie ponosi odpowiedzialności za wybór imienia dla dziecka bazujący na danych oraz narzędziach udostępnionych
dla zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników portalu.

21. D2L zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu D2L powiadomi użytkowników pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podane przy zakładaniu konta, przed wejściem w życie zmian.

22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2012 roku.

 

Wszystkie dane dotyczące popularności imion pochodzą ze zbioru MSW.

Informacje dotyczące imion takie jak pochodzenie, sławni ludzie, daty imienin pochodzą z Wikipedii.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki. X